Jezus

88 tekstów – auto­rem jest Je­zus.

"Próbuję pisać"

Próbu­je się zmu­sić do cze­goś napisania
Cze­goś piękne­go, war­te­go atramentu
By było to war­te przez ko­goś przeczytania
Nie wy­ciągnięte z umysłu odmętu

Pi­sałem już wiele, nies­te­ty, nieudanie
I próbu­je nak­reślić szkic. Ob­raz tego
ro­bię gdy jadę lub gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 listopada 2014, 23:33

Choroba

Ba­wiłem się długo­pisem długo nim nakreśliłem
coś co sie­dzi w mo­jej głowie już dłuższy czas
Kieliszek pos­ta­wiłem, na­lałem i z niego wypiłem
Pow­tarzało się to w koło, nie po­wie­działem pas

Ból roz­ry­wa moją klatkę pier­siową. Może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 października 2014, 21:26

Zaczekaj

Pochłonęło Cię bez reszty
Zmiotła Cię prędkość
Przytłoczyła te­go ciężkość
W oko cyk­lo­ny wciągnięty

Przy je­zio­rze czar­nych łez
Zgar­biona pos­tać siedziała
Pus­tkę w oczo­dołach miała
Pod­chodzisz. Nie panikujesz

Spod kap­tu­ra wy­dobył się dzwięk
Spójrz głębiej, nie na sam wierzch
Zdo­byłeś się na głębo­ki wdech
Pod wodą wy­dobył się cichy jęk

Co zo­baczyłeś pośrod­ku siebie?
Gdy już zewnętrzy zgięłk znikł?
Jak już ten pęd gdzieś prysł?
Gdy no­gami poczułeś ziemię? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 września 2014, 23:35

Piaskownica

To mo­ja pias­kowni­ca, to mo­je miejsce
Tu mam swo­je za­baw­ki, tu mo­je serce
I choć w kółko słyszę, że już wyrosłem
Stoję moc­no za­par­ty, jak­bym był osłem

I choć z każdym dniem in­fanty­lizm większy
Pot­ra­fię się cieszyć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 listopada 2013, 20:43

Piknik na minie

Rozłożyłem koc nieopo­dal la­su, gdzieś hen
I tak so­bie siedzę, oglądając pol­ską jesień
Przekręcając się z bo­ku na bok, chcę lecieć
Coś w duszy mi mówi, że muszę uciec.

Sta­wiam nogę, słyszę de­likat­ny brzdęk metalu
Stoję nieruchomo, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 listopada 2013, 14:17

"Wyjście"

Od zaw­sze zas­ta­nawiały mnie os­tatnie drzwi
Te które pop­ro­wadzą dusze gdzieś w zaświaty
Czy jest tam da­leko gdzieś, coś pi­sane mi
I jak będzie wyglądać przejście przez dwa światy

Czy za­bije mnie to co kocham całym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 listopada 2013, 22:13

"Noc"

Gdy gasną os­tatnie w ok­nach światła
Gdy mrok już po­wija uli­ce miasta
A w około cisza, głucha i pusta
W środ­ku nas, budzi się walka

I mo­je wewnętrzne ja wal­czą ze sobą
Choć in­ni, jes­teśmy wciąż jedną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 listopada 2013, 22:37

Skrzydła

Po os­tatnich kop­niakach, które do­sięgnęły żebra
Op­rawcy od­chodzą zos­ta­wiając mnie tu samego
Pośrod­ku ciem­ne­go nicze­go, gdzie diabeł gra
Os­tatni utwór to­warzyszący w drodze do najwyższego

Pod­noszę się, ot­rze­pując spod­nie i białą koszule
Otar­cia krwa­wią zos­ta­wiając szkarłat­ne plamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 października 2013, 20:17

Do Barmana

Bar­ma­nie proszę Cię - w kieliszek mi polej
Od ser­ca, nie żałuj. Bo to na ser­ca chorobę
Gdy poczu­je te­go trun­ku łyk, będzie lepiej
Choć wiem, że tym oszu­kam tyl­ko siebie

Bar­ma­nie proszę Cię - Drugi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 września 2013, 23:51

Spowiedź

Przyśpie­szo­ny puls, głębsze po­wiet­rza wdechy
Mi­liony urucho­mionych w środ­ku mym neuronów
Białe proszki i tab­letki. Mod­litwy do Twych Bogów
Znów mi nie po­mogły. Znów upa­dam na dechy
Czy to znów Ciebie widzę? Czy widzieć chcę?
Zrzu­cić me [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 września 2013, 21:50

Jezus

Osoby, które mnie znają, nazywają mnie w różny sposób, lecz nigdy kłamcą. Bycie prawdziwym jest jedną z rzadkich cech, staram się ją posiadać. Zrobię wszystko, by kiedyś ktoś o mnie coś wspomniał, a po mnie zrobiła się na świecie luka. Pewny jestem tylko jednego, że to nie ja jestem Supermanem.

Zeszyty
  • Cytaty. – Wiel­ka księga słowa pi­sane­go.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jezus

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 listopada 2014, 23:33Jezus do­dał no­wy tek­st Próbuję pi­sać

17 października 2014, 21:26Jezus do­dał no­wy tek­st Choroba

1 września 2014, 23:35Jezus do­dał no­wy tek­st Zaczekaj